Shpjegoni 4 pjese te dritares Tabs?

Pjesa te dritarja Tabs: - “Tab stop position” caktohet vlera e tabulatorit; - “Alignment" caktohet pozicionimi (radhitja) e tektit; - "Leader” mund te zgjedhen simbolet plotesuese; - "Set/Clear/Clear All” zgjedhet krijimi i tabulatorit ose fshirja e tij.