Per cka perdoret komanda Set?

Komanda Set perdoret per krijimin e tabulatorit me parametrat e zgjedhur.