Nr. i leternjoftimit" dhe "numri personal" jane dy gjana te ndryshme?

“Nr. i leternjoftimit” dhe “numri personal” jane dy gjana te ndryshme. Ne foto eshte nenvizuar nr. personal, ndersa ne tekst thuhet nr. i leternjoftimit.