A shkakton 5G shperndarjen e virusave?

JO!

Antenat 5G emitojnë valë elektromagnetike, virusat janë mikroorganizma, mikroorganizmat nuk mund të shpërndahen nëpërmes valëve elektromagnetike.