10 këshilla lidhur me shkruarjen e projektit

1.Pamja vizuele e projektit nuk është më kryesore, nuk duhet shpenzuar shumë për

kopertina

2.Shkruajni në formatin A4 dhe lidheni projektin në formën standarde me lidhëse

plastike

3.Çdo kopje e projektit duhet të jetë origjinale dhe e lidhur

4.Teksti themelor nuk duhet të jetë më shumë se 50 faqe(bashkë me anekset), ku një faqe ka 30 rreshta x 60 shkronja

5.Shkruani qartë, përmbledhur dhe në mënyrë të argumentuar, pa u përseritur

6.Projekti nuk duhet të ngarkohet me informacione të panevojshme

7.Shkruani me një gjuhë të qartë, pa gabime gramatikore dhe gjuhësore

8.Para se projektin të dergoni të porositësi duhet ta jepni në shiqim nga ekseprtët

9.Përmbajtja dhe forma e projektit duhet të jetë e përshtatshme për lexim e jo

të iriton lëxuesin

10.Përmbajtja e projektit duhet ti mundësoj lexuesit që të lexoi deri në fund pa

lodhje dhe monotoni